Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Newsletter icon

Info om projektet direkt i din e-brevlåda.

Om projektet Effektiv miljötillsyn

EMT är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket under 2009–2012. Målet är att, på vetenskapliga grunder, ta fram ny kunskap inom detta komplexa område och därigenom uppnå en effektivare miljötillsyn.

Start för ett outforskat område

Forskningsprogrammet ska ses som ett pilotprojekt för forskning inom det hittills relativt outforskade området miljötillsyn. Syftet är att få in nya vetenskapliga perspektiv på miljötillsyn samt att generera forskningsresultat som kan publiceras i internationella forskningstidskrifter. Forskningen styrs av ansökan med dess arbetsplan som ligger till grund för programmets arbete; denna arbetsplan utvärderas ständigt och revideras utifrån de resultat som framkommer under projektets gång. Forskarna måste förhålla sig objektiva gentemot intresseorganisationer och myndigheter och tar inte ställning i frågor som exempelvis vilken myndighet som ska utföra tillsynen. För Naturvårdsverkets del ska forskningen kunna bidra till kunskap som kan användas vid tillsynsvägledning. Resultaten kan också leda till en dialog mellan näringsliv och myndighet.

Målen i programmet

  • Utveckla metoderna för miljötillsyn
  • Vetenskaplig analys av strukturella och institutionella aspekter av miljötillsyn
  • Utveckla ett system för att mäta effekterna av inspektioner och tillsyn

Forskningsprogrammets tre arbetspaket

Programmet fokuserar på miljöskyddsinspektörer och information om enskilda och företag som regleras av miljöbalken. EMT är indelad i tre arbetspaket (WP) som ska hantera följande frågor:

  • metoderna för inspektioner (WP1),
  • den institutionella ramen för inspektionsprocessen (WP2) och
  • mätning av effekten av miljötillsynen och hur den utförs (WP3).

WP1 behandlar det kommunikativa samspelet mellan inspektören och företrädare för den verksamhet som inspekteras. Målet är att utveckla en kommunikativ metod så att information överförs på ett effektivt sätt och en bra hantering stärks.

WP2 fokuserar på den institutionella ramen inom vilken inspektören är verksam. Här ligger fokus på informationsasymmetrier och incitament. Målet är att genom att analysera faktorer som påverkar de olika aktörerna – verksamhetsutövaren, inspektören, tillsynsmyndigheten – identifiera de incitament och det stöd som krävs för en effektivt fungerande miljötillsyn.

WP3 tar upp frågan om upprättande av ett system som gör det möjligt att mäta effekterna av inspektioner och tillsyn. Idag finns det inget sådant informationssystem på nationell nivå i Sverige. Målet är att ta fram en prototyp som möjliggör att mäta effekter som i sin tur möjliggör för Naturvårdsverket att följa upp och samordna miljötillsyn och inspektion i Sverige. Målet är att uppnå en högre grad av rättssäkerhet och enhetlighet. Dessutom är prototypen för informationssystemet även avsett att stödja myndigheter och inspektörer.

Deltagare

Forskarna i EMT, som har valts för sin expertis inom sina respektive områden, avspeglar den tvärvetenskapliga profilen för detta program. Forskarna är knutna till Stockholms universitet som är forskningsansvariga och finansieringsmottagare, samt Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).