Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Newsletter icon

Info om projektet direkt i din e-brevlåda.

Publikationer

Eric Sjöberg publishes ”An empirical study of federal law versus local environmental enforcement” in Journal of Environmental Economics and Management

This is a revised version of ”Political influence on environmental sanction charges in Swedish municipalities”. You can find the paper here.

English translation of the final report now available

A translated version in English of the research program’s final report is now available at the homepage of the Swedish Environmental Protection Agency here.

Studenter vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet har gjort en empirisk studie om sambandet mellan inspektionsbesök och kemtvättars miljöbeteende i Stockholm

Anders Hed och Linda Hoff Rudhult, kandidatuppsatsstudenter vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, har, med handledning av Adam Jacobsson och Mathias Herzing från projektet ”Tillsynen som styrmedel för förbättrat miljöbeteende”, skrivit uppsatsen ”En empirisk studie om sambandet mellan inspektionsbesök och kemtvättars miljöbeteende i Stockholm”. Författarna har studerat effekten av inspektionsbesök på kemtvättars utsläpp av perkloretylen och har finner bl a att ett inspektionsbesök föregående år minskar sannolikheten att den inspekterade kemtvätten har utsläpp över kommunens gränsvärde. Uppsatsen finns här:  Hed_Hoff_Rudhult REVIDERAD.

Motivational interviewing may facilitate professional interactions with inspectees during environmental inspections and enforcement conversations

Lars Forsberg, Hans Wickström och Håkan Källmén har publicerat forskningsrapporten ”Motivational interviewing may facilitate professional interactions with inspectees during environmental inspections and enforcement conversations” i den vetenskapliga tidskriften PeerJ. Studien indikerar att metoden motiverande samtal (motivational interviewing – MI) är användbar för miljö- och hälsoskyddsinspektörer i deras tillsynsarbete. Rapporten finns här.

Kommunal miljötillsyn – analys av en enkät till kommunala miljöförvaltningar.

Adam Jacobsson och Håkan Källmén från EMT har skrivit en forskningsrapport om kommunal miljötillsyn. Rapporten syftar till att ge en karaktärisering av svenska kommunala nämnders operativa miljötillsyn med fokus på vissa ekonomiska och organisatoriska förutsättningar samt lednings- och arbetsmetodfrågor.  Rapporten är en längre och mer omfattande version av kapitel 2 i EMTs slutrapport. Bl a finns ett nytt och ej tidigare publicerat avsnitt om miljöledningssystem. Rapporten finns här.

EMT slutrapport maj 2013

EMTs slutrapport är klar och finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Forskningsrapport om miljöpartiets effekt på antalet utdelade miljösanktionsavgifter i svenska kommuner

Eric Sjöberg från EMT har skrivit en forskningsrapport, ”Political influence on environmental sanction charges in Swedish municipalities”, om miljöpartiets effekt på antalet utdelade miljösanktionsavgifter i svenska kommuner. Rapporten finns här.

Forskningsrapport om företags incitament att bryta mot miljölagstiftning

Mathias Herzing och Jonas Häckner från EMT har skrivit en forskningsrapport, ”When do Firms Break the Law in Order to Reduce Marginal Cost? – An Application to the Problem of Environmental Inspection”, som kartlägger företags incitament att bryta mot miljölagstiftning. Rapporten finns här.

Verksamhetsrapport augusti 2012

Vår andra verksamhetsrapport (augusti 2012)

Verksamhetsrapport, juni 2011

Arbetet med att hitta vetenskapligt baserade verktyg för en effektiv miljötillsyn fortskrider kontinuerligt. Vår första verksamhetsrapport, som publicerades i juni 2011, ska ses som en delrapportering inför en mer utförlig rapport som är planerad till hösten 2012.

För att få en så rättvisande och differentierad bild som möjligt av svensk miljötillsyn har programmets forskare gjort fältstudier och rest runt i landet för att samla in ett så representativt material som möjligt.

Under hösten 2010 och våren 2011 har fokus i WP 1 legat på utbildningen i Motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing) och sammanställning av data.

Insikterna och erfarenheterna som kommit fram i fältstudierna används  i första hand när de konceptuella prototyperna ska tas fram i WP 3. Det fortsatta arbetet kommer att fokuseras på skriftliga sammanställningar riktade både mot forskarvärlden och mot miljöinspektörer, mätning av MI-utbildningens resultat samt koppla resultaten från WP 1 till resultat i WP 2.

Wp 2 arbetar vidare med den teoretiska delen där man tittar på de olika aktörerna i miljötillsynsarbetet, utvecklar statistiska metoder och sammanställer statistik. Enkäter riktad till kommunala miljöchefer kommer att skickas ut under hösten. Vidare pågår ett förarbete med att ta fram en fokusgrupp för detta.

Läs mer i vår första verksamhetsrapport (juni 2011).

Bidrag till MINT-konferens i Sheffield, England 7-9 september 2011

M I N T (Motivational Interviewing Network of Trainers)

EMT Poster MINT A1 poster, konferensbidrag.

EMT Handout MINT A4 informationsblad, konferensbidrag.