Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Newsletter icon

Info om projektet direkt i din e-brevlåda.

Våra projekt

Nedan presenteras våra 3 delprojekt (arbetspaket) som forskningsprogrammet är uppdelat i. En längre och mer ingående presentation finns i vår andra verksamhetsrapport från augusti 2012.

WP1

Delprojektets syfte är att studera miljötillsynen som den bedrivs idag och att tillsammans med inspektörer och andra berörda parter utveckla en förbättrad metodik. Genom etnografiska fältstudier kommer vi att samla data och information kring miljöinspektörernas praktiker.

Syftet med fältstudierna är i huvudsak att:

 • beskriva och förstå inspektörernas nuvarande arbetssituation och praktik i interaktion med tillsynsobjekten för att använda detta som grund för det fortsatta utvecklandet av kommunikationspraktiker,
 • hitta parametrar i inspektörernas praktiker som påverkas av informationsflödet och arbetsorganisationen i miljötillsynen,
 • förstå hur vi kan stödja och effektivisera miljöinspektörernas praktiker genom informationssystem.

Resultaten kommer att redovisas kontinuerligt genom sammanställningar av inspektörernas verklighet och vardag och föras in i de andra delprojekten, bland annat som krav för design av en konceptuell prototyp av ett informationssystem i delprojekt WP 3.

Vi arbetar också med att utforska tillsynsmetodiken med fokus på bemötande genom metoden Motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing). Metoden har inom flera områden visat sig mer effektiv än traditionell rådgivning, och det är första gången som metoden prövas i tillsynssammanhang.

I utbildningarna handlar det om att förmedla förhållningssätt och samtalsverktyg till miljöinspektörer som har till syfte att motivera verksamhetsutövare till positiva miljöbeteenden. Utbildningsupplägget bygger på teoretiska genomgångar, praktiska övningar samt feedback på inspelade tillsynssamtal.

Genomförda aktiviteter

Under hösten 2010 och våren 2011 har fokus legat på en pilotutbildning i Motiverande samtal och sammanställning av data. Vidare har vi arbetat med att länka de insikter och erfarenheter som kommit fram i fältstudierna med, i första hand, WP 3s framtagande av konceptuella prototyper.

Det fortsatta arbetet fokuseras på skriftliga sammanställningar riktade både mot forskarvärlden och mot miljöinspektörer, mätningar av MI-utbildningens resultat samt att förena resultaten från WP 1 till resultat i WP 2. En andra utbildningsomgång påbörjades hösten 2011 och avslutas under 2012.

Pågående 2012

 • Planering och utförande av workshop inom ramen för socialfondsprojektet Tillsynsutveckling i Väst, med fokus på MI och bemötande.
 • Skriva fram resultat till forskarvärden och utforma våra resultat till en för miljöinspektörer användbar text.
 • MI-utbildningen i Ale, Älmhult, Nybro och Östersund kommuner.

WP2

Forskningen tar ett helhetsgrepp på hela tillsynskedjan – verksamhetsutövare, inspektörer/handläggare, miljöchefer, de operativa tillsynsmyndigheterna, samt de tillsynsvägledande myndigheterna inklusive Naturvårdsverket. Dels ligger fokus på olika teoretiska perspektiv kring miljötillsynens olika aktörer. Dels arbetar vi med att samla in och statistiskt bearbeta tillgänglig relevant statistik, där målet är att återkoppla till teorin samt att peka ut möjligheter att statistiskt utvärdera och jämföra tillsynen i hela landet.

WP 2 producerar ett antal olika teoretiska modeller som belyser olika aspekter av miljötillsyn. Förutom en rent vetenskaplig rapportering av dessa modeller kommer de dessutom att populärvetenskapligt sammanfattas i slutrapporter n. Ett flertal olika dokument är under produktion som tillsammans delvis kan besvara våra frågetecken kring organisation och struktur.

Klara rapporter

I rapporten When do Firms Break the Law in Order to Reduce Marginal Cost? – An Application to the Problem of Environmental Inspection (ladda ned i pdf) analyseras hur verksamhetsutövares incitament till lagefterlevnad påverkas av faktorer som bransch, marknad och typ av konkurrens.

Rapporten Political influence on environmental sanction charges in Swedish Municipalities (ladda ned i pdf) undersöker om det politiska styret i en kommun kan förklara en del av miljötillsynen.

Den preliminära rapporten Statistik för utvärdering av miljötillsynen i Sverige. En översikt över tillgänglig data och dess användbarhet innehåller en sammanställning av befintlig och tillgänglig statistik som anses vara relevant i sammanhanget, en statistisk bearbetning av dessa data samt en presentation av statistiska metoder som torde vara lämpliga att tillämpa. Rapporten kompletteras och utvidgas kontinuerligt, vilket kommer att resultera i ett flertal rapporter.

Den interna rapporten ”Miljötillsyn i en mellansvensk kommun – Ett miljöchefsperspektiv” bygger på ett besök som gjordes hos en miljöchef på ett kommunalt miljökontor under ca en arbetsvecka. Rapporten beskriver operativ miljö- och hälsotillsyn från ett miljöchefsperspektiv.

Pågående 2012

 • Verksamhetsutövares incitament (lagstiftning, tillsyn).
 • Val av och effekter av olika tillsynsmetoder (på företag, miljörisk m.m.).
 • Delegerad tillsyn och lokala budgetar: en tillämpning på miljötillsyn.
 • Analys av miljöchefsenkäten.
 • Översikt över tillsyn ur ett nationalekonomiskt perspektiv.
 • Översikt över de data som insamlats.
 • Beskrivning av relevanta statistiska och ekonometriska metoder.
 • Statistisk bearbetning av insamlad statistik.

WP3

Projektet syftar till att ta fram en prototyp för ett informationssystem till Naturvårdsverket som mäter de effekter som möjliggör uppföljning och samordning av miljötillsyn och inspektion i Sverige. Målet är att uppnå en högre grad av rättssäkerhet och enhetlighet. Dessutom är prototypen även avsett att stödja myndigheter och inspektörer. Delprojektet arbetar utifrån resultaten från WP 1:s fältstudier samt resultaten från deras utbildningar i Motiverande samtal. Projektet arbetar utifrån ett användarcentrerat perspektiv vilket innebär att aktörer (inspektörer, verksamhetscontrollers, miljöchefer, handläggare på NV) som berörs av ett framtida informationssystem inkluderas i projektet.

Arbetet startades med en första genomgång av de två marknadsledande IT-systemen för miljötillsyn och en genomgång av statistiska metoder inom ämnesområdet.

Mycket av arbetet har varit att anordna workshops samt analysera hur ett framtida informationssystem ska kunna koppla olika informationsmängder.

Genomförda aktiviteter

Workshoparbetet är slutfört och vi har fått mycket information från flera intressenter inom tillsynsområdet. Arbetet har resulterat i ett användningsscenario som beskriver hur olika aktörer och intressenter kan och vill använda gemensam information vid tillsynsarbetet. Naturvårdsverket var den huvudsakliga intressenten i den sista workshopen och utifrån Naturvårdsverkets perspektiv kunde man lyfta fram flera olika behov och mätetal för den framtida tillsynen.

Under hösten 2011 och våren 2012 har workshopanalysen legat till grund för framtagande av en datorbaserad prototyp i syfte att påvisa, konkretisera och testa de viktigaste utkomsterna från projektet i allmänhet och från workshopserien i synnerhet.

Prototypen kommer inte vara ett ärendehanteringssystem utan möjligen kan man kalla det ett inrapporteringsstöd och analysstöd. Prototypen utvärderades i augusti 2012 med ett mindre antal inspektörer. Överlag fann inspektörerna prototypen användbar och intressant.

Pågående

Just nu pågår det skrivarbete inför slutrapporten.